ANBI informatie Laurenskerk

Naam van de instelling: Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de Nederlands Hervormde Kerk te Kolhorn.

Fiscaal nummer: 815859557

Contactgegevens: info@dorpshuiskerkkolhorn.nl en 06-15067787 (secretaris).

Doelstelling: De restauratie en instandhouding van het kerkgebouw van de vroegere Nederlands Hervormde kerk te Kolhorn en alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt, of wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan op hoofdlijnen:  Het in stand houden van het rijksmonument. Het stimuleren van de centrale functie van het rijksmonument voor de dorpsgemeenschap. Het faciliteren van activiteiten t.b.v. de dorpsgemeenschap met waar nodig en mogelijk aanpassen van de ruimte voor multifunctioneel gebruik. Het versterken van cultuurhistorische samenwerking in het dorp (met lokale musea, school e.d.).

Inkomsten en vermogen: Inkomsten worden verworven door verhuur van ruimtes aan plaatselijke verenigingen e.a., door ontvangen subsidies en donaties, door fondsenwerving, door opbrengsten van acties (zoals o.a. NLdoet, Burendag, Rabobank Clubkas Campagne, Kern met Pit e.d.), en eigen acties, alsook door georganiseerde optredens, concerten, tentoonstellingen en andere te organiseren of georganiseerde evenementen. De inkomsten worden besteed aan het beheer, de restauratie en de instandhouding van het kerkgebouw en aan het nauw met de kerk verweven gebouw, (dorpshuis) de Nieuwe Horn. De inkomsten dekken de exploitatie. Meeropbrengsten zijn geoormerkt voor reparaties en regulier onderhoud en voor groot onderhoud t.b.v. de instandhouding van kerk en dorpshuis.  De stichting beheert geen vermogen.

Bestuurssamenstelling: Zie ook de pagina ‘Over ons‘.

Beloningsbeleid: Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers zonder vergoeding. Ook bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Alleen aantoonbare en reële onkosten, welke van tevoren zijn overlegd, worden vergoed. Alleen de dorpshuismeester (functie vacant) en schoonmaker ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun activiteiten.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten: Zie hiervoor het laatste jaaroverzicht dat ook naar de gebruikers en vrijwilligers is verstuurd.

Financiële verantwoording: Op financieel vlak zijn de Laurenskerk en De Nieuwe Horn nauw verweven. De accommodaties worden afzonderlijk van elkaar, maar ook gezamenlijk, gebruikt. Een groot deel van de verhuur verloopt via Stichting De Nieuwe Horn, wat verklaart waarom er een financiële verwevenheid tussen beide stichtingen is in winst- en verliesrekening als ook de balans. Voor balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar, klik hier.